شهرت Valiance Expedition

بحث و گفتگو در مورد نحوه کسب و ارتقا شهرت های مختلف
ارسال پست
Goodhelper
پست: 96
تشکر کرده: 4
تشکر شده: 74

شهرت Valiance Expedition

پست توسط Goodhelper » یک شنبه 30 اردیبهشت 1397, 10:43 pm

                                                                             به نام خدا
__________________________________________________________________________________________________________________________شهرت  Valiance Expedition 

شما می توانید با کوست یا اینس Rep خود را ۲۱۰۰۰ کنید


اینس

تصویر

تصویر

تصویر


ابتدا به این مکان بروید Borean Tundra


تصویر

تصویر

__________________________________________________________________________________________________________________________

کوست Enlistment Day 

تصویر

تصویر


کوست A Time For Heroes

تصویر

تصویر

کوست [The Siege]
0/6 Crypt Crawler slain

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

کوست  [Death From Above]
0/6 Scourged Flamespitter slain

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

کوست  [A Soldier in Need]
0/1  [Hawthorn's Anti-Venom]

این کوست باید در کشتی روید و آیتم کوست را بردارید

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


کوست  [Cultists Among Us]

تصویر

تصویر

کوست Notify Arlos 

تصویر

تصویر

تصویر

کوست  [Enemies of the Light]
0/1  [Cultist Communique] 

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

کوست  [Further Investigation]

تصویر

تصویر

تصویر

کوست  [The Hunt is On] آیتم داده  [Oculus of the Exorcist] 
0/1 Cultist in docks Defeated 
0/1 Cultist in jail Defeated
0/1 Cultist in kitchen Defeated


 با استفاده از آیتم داده به شما آن ها را به مبارزه دعوت کنید

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

کوست  [Plug the Sinkholes] آیتم داده  [Incendiary Explosives]
0/1 Explosives set at southern sinkhole
0/1  Explosives set at northern sinkhole

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

کوست Farshire

تصویر

تصویر

تصویر

کوست [Military?  What Military?]

تصویر

تصویر

تصویر

کوست  [Pernicious Evidence]

تصویر

تصویر

تصویر

کوست  [It's Time for Action]
0/14 Plagued Scavernger slain

تصویر

تصویر

تصویر


کوست  [Take No Chances] آینم داده  [Wendy's Torch]
0/8 Farshire Grain burnt

با استفاده از آیتم داده گونی ها را آتش بزنید

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


کوست  [Reference Material]
0/1  [Fields, Factories and Workshops]


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

کوست  [Repurposed Technology] آیتم داده  [Jeremiah's Tools] 
0/5 Harvest Collenctor Rewired 

ابتدا ربات ها را به قتل برسانید و آیتم کوست را استفاده کنید


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


کوست  [Fruits of Our Labor] 
0/1 Ore Cart released

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

کوست  [One Last Delivery]

تصویر

تصویر

کوست  [Weapons for Farshire]

تصویر

تصویر

کوست  [Call to Arms!]
0/1 Farshire Bell Rung

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر                                            با آرزوی موفقیت ( تیم آموزشی MaxWoW تصویر )
ارسال پست

بازگشت به “شهرت ها ( Reputations )”