دستاورد [Grizzled Veteran] (مخصوص Hord)

چگونگی گرفتن دستاورد های مختلف
ارسال پست
Goodhelper
پست: 96
تشکر کرده: 4
تشکر شده: 74

دستاورد [Grizzled Veteran] (مخصوص Hord)

پست توسط Goodhelper » چهار شنبه 9 خرداد 1397, 5:37 pm

                                                                             به نام خدا
____________________________________________________________________________________________________________________________
دستاورد  [Grizzled Veteran]  تصویر


این دستاورد شما باید در شهر Grizzly Hills  کوست ها زیر را پیدا کنید و کامل کنید

Blackriver Brawl                                                       Shred the Alliance
Making Repairs                                                Keep 'Em on their Heels
Overwhelmed!                                                    Riding the Red Rocket
Crush Captain Brightwater!                                         Keep Them at Bay
Smoke 'Em Out


تصویر

تصویرکوست  [Blackriver Skirmish]
0/10 Alliance in Blackriver slain
تصویر

تصویر

وقتی کوست را می گیرید شما این کادر را می بینید،که نوشته میخواهید قبول کنید؟ شما باید Accpet را بزنید 

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

________________________________________________________________________________

کوست  [Smoke 'Em Out] آیتم داده  [Smoke Bomb]
0/20 Venture Company Stragglers smoked out 


تصویر


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


________________________________________________________________________________________________________________________

کوست  [Crush Captain Brightwater!]
0/1  Captain Brightwater slain


تصویر 

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

_________________________________________________________________________________________________________________________

کوست  [Keep Them at Bay]
0/10 Alliance killed in venture Bay 


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

________________________________________________________________________________________________________________________


کوست  [Riding the Red Rocket]
0/1 Destroyed Alliance Lumber Shipmentتصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

وقتی سوار موشک شدید سعی کنید در مسیر از کنار ها نروید و به یخ برخورد نکنید

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

_________________________________________________________________________________________________________________________

کوست  [Making Repairs]
0/4  [Grooved Cog]
0/3  [Notched Sprocket]
0/2  [High Tension Spring] تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

________________________________________________________________________________________________________________________

کوست  [Keep 'Em on Their Heels]
0/15 Alliance units eliminated


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

________________________________________________________________________________________________________________________

کوست  [Shred the Alliance]
0/3 Shredder delivered


این کوست شما باید سوار ربات شوید و آن را بهGrekk   برسانید و با استفاده از لول 5 کوست خودت را کامل کنید (لول 2 به شما 4ثانیه سرعت می دهد)تصویر

تصویر

اسم ربات Broken-down Shredder

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

__________________________________________________________________________________________________________________________


کوست  [Overwhelmed!] آیتم داده به شما  [Renewing Tourniquet]
0/10 Wounded Skirmishers Healed

این کوست شما باید فرد های که در آن منطقه کوست هستند را پیدا کنید و آیتم را استفاده کنید اگر دیدید آن ها در حال مبارزه هستند به آن ها کمک کنید و آیتم کوست را استفاده کنید اگر در مبارزه بوداند و شما آیتم کوست را استفاده کردید کوست کامل نمی شود 

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


                                            با آرزوی موفقیت ( تیم آموزشی MaxWoW تصویر )
ارسال پست

بازگشت به “دستاورد ها Achievements”